15.03.2020

Публикуваме извадки от препоръките на СЗО за кислородотерапия и механична вентилация при ARSD, причинен от COVID-19:


5. Кислородотерапия и мониториране при тежък COVID-19.

 • Веднага започнете кислородотерапия при тежък респираторен дистрес, хипоксемия или шок с таргетни нива на SatO2 >94%;

  • възрастни със спешни индикации (затруднено или липсващо дишане, тежък респираторен дистрес, централна цианоза, шок, кома, конвулсии): започнете ресусцитация с таргетна SatO2 > 94%. Започнете с кислород 5 L/min и титрирайте до таргетната сатурация. След стабилизиране се стремете към SatO2 >90% (при бременни >92-95%).

  • Всички места за третиране на такива пациенти трябва да са снабдени с пулсови оксиметри, функциониращи кислородни системи, еднократни кислородни маски и назални канюли.

 • Мониторирайте стриктно пациентите за признаци на влошаване като бързо прогресираща дихателна недостатъчност и сепсис. Действайте бързо с поддържаща терапия:

  • мониториране на жизнени и лабораторни показатели и ЕКГ, установяване и третиране на коморбидностите.


7. Третиране на критичен COVID-19: Остър респираторен дистрес синдром

 • Необходимо е бързо разпознаване на тежката хипоксемична дихателна недостатъчност, когато пациентът не отговаря на кислородотерапия и започване на механична вентилация.

  • хипоксемичната дихателна недостатъчност се причинява от интрапулмонално вентилаторно-перфузионно несъответствие или шънт и обикновено изисква механична вентилация.

  • пациентите с ARDS, особено деца, бременни и с обезитет могат да десатурират бързо по време на интубация, поради което оксигенирайте предварително за 5 мин. със 100% FiO2 или подгответе с неинвазивна вентилация.

 • Параметри на механичната инвазивна вентилация:

  • използвайте ниски обеми (tidal volumes): 4-8 мл/кг идеално телесно тегло (predicted body weight, PDW). Започнете 6 мл/кг PBW и увеличете до 8, ако е необходимо;

  • използвайте ниски инспираторни налягания - IPAP < 30 cm H2O;

  • леката хиперкапния е допустима;

  • възможно е да се наложи дълбока седация.

 • При възрастни се препоръчва вентилиране по корем 12-16 ч. дневно;

 • При липса на органна хипоперфузия използвайте консервативна флуидна терапия;

 • Препоръчват се по-високи стойности на РЕЕР, като се търси баланс между ползите (намаляване на ателектазите) и рисковете (баротравма и повишаване на белодробното съдово съпротивление).

 • При пациенти с умерен към тежък ARDS (PaO2/FiO2 < 150) невромускулна блокада чрез продължителна инфузия не трябва да се прилага рутинно.

 • Трябва да се избягва откачането на пациента от апарата.

 • Като цяло неинвазивната вентилация не се препоръчва. Ако се направи опит, пациентите трябва стриктно да се наблюдават и при влошаване веднага да се премине към ендотрахеална интубация.